i c uMenu

News

Creole to English


Creole Translation to English

English-Creole

Kreyol/Haitian Creole

French-Creole

Martinican Creole

Italian-Creole

Spanish-Creole

 

  

 

 

Arc en ciel:   A rainbow.

Au Revior Mes Amis:  Good bye my friends.

 

Bayou (By you):    A sluggish stream, bigger than a creek and smaller than a river.

Bonjou!  Boh-zhoo -   Good morning!

Bib la   beeb-lah - Bible

Bonjour Mes Amis: Good day my friends.

Bonn nwit! Bonn nweet - Good night!

Bonnes Nouvelles:   Good news

Bondye    boh-dee-yah - God

Bonswa!    Boh-swah - Good evening!

 

Ca c'est bon (Sa say bohn):    That's good!

C'est la vie (Say la vee):   That's life.

C'est magnifique (Say mag ni feek):   That's great

Cher (Sha):   Dear(a term of endearment).

C'est tout (Say too):   That's all, finished.

 

dlo  d-low  -  water

 

Fais-do-do (Fay doe doe):    A dance( Literally means "go to sleep")This was told to children so the parents could go out and dance.

 

Joie de la vie:   Joy of life.

 

Kòman ou ye? Kohmah oo yay? - How are you?

 

Lache pas la patate:   (from a popular french song)Don't let go of the potato.

Lagniappe (Lahn yop):    A little something extra.

Laisser les bons temps rouler (Less lay bohn tohn roo lay):   Let the good times roll!

La Tasse d' cafe:  The cup of coffee

lajan  lah-jah – money

legliz  lay-gleeze - church

 

 

M-ap boule!  Mop boo-lay. - I’m doing great!

Mon cher or ma cher:    My dear.

Merci (Mare see):    Thank you.

Merci Beaucoup:    Thank you very much.

Mwen byen.  Mweh byehn. -   I’m fine.

manje mah-zhay -   food/to eat

 

 

Que le bon Dieu vous benit:   May the good GOD bless you.

 

Sak pase?  Sock pah-seh?  - What’s happening?

 

Tante:   Aunt

 

Une 'title pule grasse:    A little fat hen.

 

 

 

 

Days of the Week

Sunday            dimanch

Monday           lendi

Tuesday           madi

Wednesday      mèkredi

Thursday          jedi

Friday              vandredi

Saturday          samdi

 


 

He wants to come here Wednesday.

Li vle vini isit la mèkredi a.

 

He will come Saturday.

Li pral vini samdi a.

 

He came Monday.

Li te veni lendi.

 

He went to church Sunday.

Li te ale dimanch.

 

He cannot come Thursday.

Li pa'p vini jedi a.

 

He will not come Friday.

Li pa'p vivi vandredi.

 

It was Friday or Saturday.

Se te vandredi ou samdi.

 

 

 

 

The Lord's Prayer

English::

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
and the power,
and the glory,
for ever and ever.
Amen.

Kreyòl::

Papa nou ki nan syèl la,
Nou mande pou yo toujou respekte non ou.
vin tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonte ou sou latè,
tankou yo fè l' nan syèl la.
Manje nou bezwen an,
ban nou l' jòdi a.
Padonnen tout sa nou fè ki mal,
menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.

Source: Matthew 6:9-13 - Matye 6:9-13

 

 

 

The Ten Commandments

English:

Then God spoke all these words, saying, "I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. "You shall have no other gods besides Me. "You shall not make for yourself an idol, or any like- ness of what is in heaven above or on earth beneath or in the water under the earth. "You shall not worship them or serve them; for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the four fourth generations of those who hate Me, but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments. "You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes His name in vain. "Remember the sabbath day, to keep it holy. "Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a sabbath of the Lord your God; in it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant or your cattle or your sojourner who stays with you. "For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day; therefore the lord blessed the sabbath day and made it holy. "Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. "You shall not murder. "You shall not commit adultery. "You shall not steal. "You shall not bear false witness against your neighbor. "You shall not covet you neighbor's house; you shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor." - Exodus 20: 1-17

Krèyol

Bondye pran pale, li di: -Se mwen menm, Seyè a, Bondye nou an, ki te fè nou soti nan peyi Lejip kote nou te esklav la. Piga nou gen lòt bondye pase mwen menm sèlman. Piga nou janm fè ankenn estati ni ankenn pòtre ki sanble bagay ki anwo nan syèl la, osinon bagay ki sou latè ou ankò nan dlo anba tè a. Piga nou adore yo, ni piga nou sèvi yo. Paske mwen menm, Seyè a, Bondye nou an, mwen se yon Bondye ki fè jalouzi. Lè yon moun rayi m', mwen fè pitit li, pitit pitit li ak pitit pitit pitit li yo peye sa. Men, lè yon moun renmen m', lè li fè sa m' mande l' fè, m'ap moutre l' jan mwen renmen l' tou ansanm ak tout pitit pitit li yo pandan mil jenerasyon. Piga nou sèvi mal ak non Seyè a, Bondye nou an, paske Seyè a p'ap manke pa pini moun ki sèvi mal avèk non li. Toujou chonje jou repo a pou nou mete l' apa pou mwen. N'a travay sis jou. Lè sa yo n'a fè tou sa nou gen pou fè. Men, setyèm jou a, se jou repo pou nou mete apa pou Seyè a, Bondye nou an. Jou sa a, nou p'ap fè ankenn travay, ni nou menm, ni pitit gason nou, ni pitit fi nou, ni moun k'ap travay lakay nou, ni bèt nou yo, ni etranje ki lakay nou. Paske, Seyè a te pran sis jou pou l' fè syèl la, latè a ak lanmè a ansanm ak tou sa ki ladan yo. Apre sa, sou setyèm jou a, li pran repo. Se poutèt sa, Seyè a beni jou repo a, li mete l' apa pou li. Respekte manman nou ak papa nou pou nou ka viv lontan nan peyi Seyè a, Bondye nou an, ban nou an. Piga nou touye moun. Piga nou fè adiltè. Piga nou pran sa ki pa pou nou. Piga nou bay manti sou frè parèy nou. Piga nou pote lanvi sou sa ki pa pou nou: ni sou kay frè parèy nou, ni sou madanm li, ni sou moun k'ap sèvi lakay li, ni sou bèf li, ni sou bourik li, ni sou ankenn lòt bagay ki pou frè parèy nou. - Egzòd: 20: 1-17


 
"));